Vedtægter

Vedtægter for henholdvis Spiritismen Danmark (DK) og den selvejende organisation Spiritismens Fremme.

VEDTÆGTER
FOR
Spiritismen Danmark

 

Navn:

§ 1: Foreningens navn er ”Spiritismen Danmark”.

Hjemsted/adresse:

§ 2: Foreningens hjemsted er Greve Kommune.

Formål:

§ 3:  Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de mange facetter i spiritismen, herunder men ikke begrænset til: den spiritistiske filosofi, historie, nutidige og fortidige erfaringer, fysisk og mentalt medieskab, cirkel-arbejde samt kendskabet til fortidens åndelige medier og andre fremtrædende personligheder inden for spiritismen.

Formålet søges opfyldt ved informationsarbejde, herunder men ikke begrænset til udgivelser enten digitalt, på nettet, ved e-bøger o.l., medier på tryk, lyd, billede eller andre kommunikationsformer samt ved afholdelse af arrangementer som f.eks. klarsynsdemonstrationer, seancer, demonstrationer i åndelig medieskab og lignende arrangementer for medlemmer og andre interesserede.

Foreningen samarbejder med enhver organisation, forening eller institution, som virker for samme formål som foreningen.

Medlemmer:

§ 4: Organisationen Spiritismens Fremme er kontingentfrit medlem af foreningen. I øvrigt optages som ordinære medlemmer af foreningen alle myndige personer, der kan og vil tilslutte sig foreningens formål.

Indmeldelse skal ske skriftligt. Kravet om skriftlighed anses for opfyldt, hvor tilmeldelse sker via elektronisk kommunikation med udtrykkeligt tilvalg af de krævede erklæringer eller samtykker.

Foreningen har ikke pligt til at optage medlemmer, der af bestyrelsen vurderes til ikke at ville slutte op om foreningens formål og virkemåde.

Organisationer, administrative enheder eller virksomheder, der afgørende præges af personer, som ville kunne optages som medlemmer, kan ligeledes optages som enkeltmedlemmer.

Ledelse:

§ 5: Foreningen ledes af en bestyrelse på tre personer, som udpeges af organisationen Spiritismens Fremme. Funktionsperioden er to år, defineret som tiden mellem to på hinanden følgende Årsmøder, og genudpegning kan finde sted uden begrænsning.

Spiritismens Fremme udpeger formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv en næstformand ud af sin midte.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder bestyrelsens møder, herunder sikrer indkaldelse med angivelse af dagsorden. Ved afstemning har hvert medlem 1 stemme. Ved stemmelighed vil formandens stemme afgøre udfaldet. Næstformanden bistår formand og træder i hans sted ved formandens forfald.

Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig, som den findes mest hensigtsmæssigt, herunder at sikre forsvarlig kontrol med foreningens midler og protokollering af beslutninger og begivenheder af betydning for foreningens virke.

Må et bestyrelsesmedlem fratræde i sin funktionsperiode skal Spiritismens Fremme udpege et nyt medlem.

§ 6: Til at bistå bestyrelsen med forslag og anbefalinger vælges der på hvert Årsmøde et råd bestående af 2-4 personer fra foreningens medlemskreds. Valget sker således, at 1 person vælges af bestyrelsen og 1-3 personer ved almindeligt valg med simpelt flertal blandt foreningens opstillingsberettigede medlemmer.

Rådet kan ved sine beslutninger ikke forpligte foreningen eller bestyrelsen til bestemte handlinger eller undladelser, men alene fungere som rådgivende organ og som støtte for foreningens aktiviteter.

Fratræder 2 eller flere af de årsmødevalgte rådsmedlemmer i perioden, kan Rådet dog kræve afholdelse af ekstraordinært medlemsmøde til supplering af Rådet for tiden indtil næste Årsmøde.

Årsmødet:

§ 7: Årsmødet afholdes hvert år i november måned og indkaldes ved meddelelse til alle medlemmer med et varsel på 3 uger med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker via e-mail og meddelelse på foreningens hjemmeside.

Medlemmerne er berettigede til at begære forslag optaget som punkter på Årsmødets dagsorden, idet sådanne forslag i deres fulde ordlyd dog skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødets afholdelse.

Således indkomne forslag skal fremgå i deres fulde ordlyd i den endelige dagsorden, der skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 1 uge før Årsmødets afholdelse.

Stemmeret og opstillingsret på Årsmødet har alle medlemmer, som inden generalforsamlingens påbegyndelse har betalt kontingent for det pågældende kalenderår. Medlemmet skal på forlangende kunne dokumentere betalingen på Årsmødet.

§ 8: Årsmødet skal ledes af en af forsamlingen ved almindeligt flertal valgt dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og har ret og pligt til at afgøre spørgsmål om forståelsen af foreningens vedtægter, som måtte opstå under forhandlingerne, og som har betydning for Årsmødets korrekte afvikling. Dirigenten kan afsættes, såfremt et forslag fremsat herom ved en afstemning får støtte fra et absolut flertal i forsamlingen. Andre afstemninger undtagen afstemninger om godkendelse af vedtægtsændringer jfr. § 22 og opløsning § 23 afgøres ved almindeligt flertal. Dirigenten fastsætter i øvrigt, hvorledes stemmeafgivelse finder sted og hvilken afstemningsmetode, der skal bruges.

§ 9: Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)    Valg af dirigent

2)    Godkendelse af Formandens beretning for det forløbne år

3)    Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår

4)    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

5)    Indkomne forslag

6)    Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.

7)    Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem.

8)    Valg af 1 revisor

9)    Valg af 1 revisorsuppleant

10)  Eventuelt

§ 10: Samtidig med varslingen af Årsmødet med endelig dagsorden gøres det seneste årsregnskab tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

§ 11: Årsmødet fastsætter kontingentet for det kommende kalenderår. Mindreårige kan registreres som medlemmer uden kontingentpligt og opstillingsret, men med tale- og stemmeret på Årsmødet og medlemsmøder. Ophør af medlemsforholdet uanset årsag i løbet af året giver ikke krav på forholdsmæssig tilbagebetaling af kontingent.

Øvrige arrangementer:

§ 13: Bestyrelsen fastsætter efter drøftelse med rådet en møde- og aktivitetsplan for hvert halvår. Planen offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 14: Der kan opkræves entre eller deltagergebyr ved foreningens arrangementer som led i dækning af påløbende omkostninger. Medlemmer tilbydes i disse tilfælde særpris.

Tegningsregel:

§ 15: Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan ved beslutning noteret i foreningsprotokollen bemyndige en person til med fuld bindende virkning for foreningen at tegne denne i et konkret beskrevet tilfælde.

Regnskab:

§ 16: Foreningens regnskabsår følger 1/7-30/6. Første regnskabsår er fra 1/1 2013 til 30/6 2014.

§ 17: Bestyrelsen sikrer, at der føres et retvisende driftsregnskab og en balance, der giver et korrekt billede af foreningens økonomiske situation – i overensstemmelse med god bogføringsskik.

§ 18: Forinden regnskabets fremlæggelse jfr. § 10 skal formanden sikre, at regnskabet er gennemgået og påtegnet af foreningens valgte kritiske revisorer.

§ 19: Bestyrelsen påser, at der sker opkrævning af det på årsmødet vedtagne kontingent for det kommende kalenderår.

Ophør af medlemskab:

§ 20: Et medlem, der ikke støtter op om foreningens formål, kan ekskluderes fra foreningen ved enstemmig beslutning i bestyrelsen. Eksklusionen indebærer fortabelse af alle medlemsrettigheder og vedkommendes adgang til Årsmødet og de almindelige medlemsmøder.

§ 20.1
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og elektronisk ved at fremsende en mail til foreningens mailadresse: dialog@spiritismen.dk. Udmeldelsen af foreningen er personlig og kan herved ikke foretages på vegne af andre. I sin personlige udmeldelse skal medlemmet skrive, at medlemmet ønsker ophør af medlemskab samt fra hvilken dato, at dette er gældende. I den skriftlige udmeldelse skal følgende oplysninger også fremgå: Fornavn, efternavn, adresse og fødselsdato. Herefter vil medlemmet inden for syv hverdage via mail modtage en skriftlig bekræftelse på sin udmeldelse.

§ 21: Såfremt et medlem ikke har indbetalt det skyldige kontingent for året, alternativt halvåret, senest 30 dage efter påkrav, slettes vedkommende som medlem.

Vedtægtsændringer:

§ 22: Nærværende vedtægter er fastsat på en generalforsamling den 10. november 2013 og kan alene ændres, såfremt en enig bestyrelse indstiller det, og Årsmødet godkender det med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmer, og dette flertal skal også udgøre mindst 30 % af foreningens totale antal stemmeberettigede medlemmer.

Såfremt vedtægtsændringen opnår et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmer, men ikke opfylder betingelsen om tilslutning fra mindst 30 % af det totale antal stemmeberettigede medlemmer, så kan bestyrelsen på selve Årsmødet beslutte at indkalde til et medlemsmøde, som så skal afholdes mellem 4 og 8 uger senere. På dette møde kan forslaget vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Opløsning:

§ 23: En vedtagelse af opløsning af foreningen kan kun vedtages under iagttagelse af samme krav som ved vedtægtsændring. Dog finder § 22, 2. afsnit, ikke tilsvarende anvendelse. Årsmødet skal samtidig udpege et tilsynsråd på tre personer, hvoraf Spiritismens Fremme udmelder den ene, der ikke behøver at være ordinære medlemmer af foreningen. Tilsynsrådet skal påse, at afviklingen sker korrekt og under hensyntagen til vedtægternes bestemmelser.

Ved opløsning af foreningen sker der ikke udlodning af foreningens midler til medlemmerne, men hele foreningens formue skal anvendes til et velgørende formål, der kan rummes inden for foreningens formålsparagraf.

Ved opløsning træffer den afgående bestyrelse beslutning om, at foreningens afvikling og disponeringens af foreningens midler overgives til en af Spiritismens Fremme valgt kurator, som er pligtig til at varetage opgaven med øje for det velgørende formål, og som skal aflægge beretning og regnskab for afvikling og disponering af midler til ovennævnte tilsynsråd senest 1 år efter beslutningen op opløsning, medmindre tilsyns-rådet under hensyntagen til særlige omstændigheder bevilger en fristforlængelse.

Enhver, der var stemmeberettiget på tidspunktet for beslutning af foreningens opløsning, har adgang til ved henvendelse til tilsynsrådet at blive gjort bekendt med kurators regnskab og beretning i 2 år efter beslutning om opløsning – dog altid i op til 1 år efter kurators afgivelse af beretning og regnskab.

Nærværende § 23 kan ikke ændres efter reglerne i § 22, men ændring kræver udover en enig bestyrelse også tilslutning fra alle foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 10. november 2013 og er underskrevet af dirigenten på denne generalforsamling.

Vedtægterne er sidst opdateret på Årsmødet den 25. november 2018.

VEDTÆGTER
FOR
DEN SELVEJENDE ORGANISATION
SPIRITISMENS FREMME
Navn:

§ 1: Organisationens navn er ”Spiritismens Fremme”.

Hjemsted/adresse:

§ 2: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål:

§ 3: Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de mange facetter i spiritismen, herunder men ikke begrænset til: Den spiritistiske filosofi, historie, nutidige og fortidige erfaringer, fysisk og mentalt medieskab, cirkel-arbejde samt kendskabet til fortidens åndelige medier og andre fremtrædende personligheder inden for spiritismen.

Formålet søges opfyldt ved informationsarbejde, herunder men ikke begrænset til udgivelser enten digitalt, på nettet, ved e-bøger o.l., medier på tryk, lyd, billede eller andre kommunikationsformer samt ved afholdelse af arrangementer som f.eks. klarsynsdemonstrationer, seancer, demonstrationer i åndelig medieskab og lignende arrangementer for medlemmer og andre interesserede.

Organisationen opfylder sit formål gennem samarbejde med og deltagelse i foreningen ”Spiritismen Danmark” samt “Spiritismens Trossamfund”.

Personkreds:

§ 4: Organisationen har følgende personkreds:

Jenner (Jens) C. E. Johansen som formand, Christinna (Christina) E. C. Frank som næstformand og Vibeke K. Dam som sekretær.

Personkredsen kan i enighed supplere personkredsen med yderligere personer. Ved en persons udtræden tager de tilbageblevne ved enstemmig beslutning stilling til, om der skal suppleres og med hvem. Personkredsen kan dog ikke være mindre end to personer, idet organisationen ellers ophører med at eksistere.

Personkredsens opgave er at sikre, at formålet søges opfyldt, og at den særlige rolle, som organisationen har i forhold til foreningen Spiritismen Danmark og Spiritismens Trossamfund, opfyldes bedst muligt.

Personkredsen skal forvalte organisationens midler bedst muligt og til stadighed holde dem adskilt fra personkredsens egen formue. Formanden og foreningens økonomi-ansvarlige har som de eneste adgang til foreningens midler. Alle i personkredsen skal godkende forvaltningen af foreningens formue. Personkredsens har ingen ejendomsrettigheder over organisationens formue.

Ledelse:

§ 5: Organisationen ledes af en formand, der konstitueres ud af personkredsens midte umiddelbart forud for hvert kalenderår. Funktionsperioden er 1 år defineret som et kalenderår, og genudpegning kan finde sted uden begrænsning.

Formanden repræsenterer organisationen udadtil og leder dens møder, herunder sikrer indkaldelse med angivelse af dagsorden. Ved afstemning har hvert medlem 1 stemme. Ved stemmelighed vil formandens stemme afgøre udfaldet.

Personkredsen fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig, som det findes mest hensigtsmæssigt.

Forholdet til Spiritismen Danmark og Spiritismens Trossamfund:

§ 6: Formanden sikrer gennem indkaldelse til møde med angivelse af dagsorden, at de rettigheder og pligter, som Spiritismens Fremme har i henhold til vedtægterne for foreningen Spiritismen Danmark og Spiritismens Trossamfund, opfyldes korrekt og rettidigt, og at alle beslutninger i den anledning har været forelagt personkredsen.

Tegningsregel:

§ 7: Organisationen tegnes af formanden og to yderligere fra personkredsen i foreningen.

Personkredsen kan ved beslutning noteret i mødeprotokollen bemyndige en person til med fuld bindende virkning for foreningen at tegne denne i et konkret beskrevet tilfælde.

Regnskab:

§ 8: Organisationen kan erhverve midler gennem donationer, tilskud, bidrag mv. med henblik på at skabe et økonomisk fundament for opfyldelsen af formålet. Formanden, eller den der måtte udpeges, sikrer, at der føres et retvisende regnskab og en balance, der giver et korrekt billede af organisationens økonomiske situation.

§ 9: Organisationens regnskabsår følger foreningen ”Spiritismen Danmarks” regnskabsår, som er 1/7-30/6. Første regnskabsår er fra 1/1 2013 til 30/6 2014.

§ 10: Regnskabet fremlægges senest seks uger efter regnskabsårets udløb for organisationens personkreds med henblik på godkendelse på førstkommende møde.

Vedtægtsændringer:

§ 11: Nærværende vedtægter er fastsat på et stiftende møde den 10. november 2013 og kan alene ændres, såfremt en enig personkreds indstiller det. Uanset ovenstående kan der ikke vedtages ændring af bestemmelsen i § 4, tredje afsnit, sidste punktum, om at der minimum skal være to medlemmer af personkredsen.

Opløsning:

§ 12: En vedtagelse af opløsning af organisationen kan gennemføres, såfremt kun et medlem af personkredsen modsætter sig det. Ved en sådan beslutning tilfalder alle organisationens ejendele eventuelle rettigheder foreningen Spiritismen Danmark.

Disse vedtægter er vedtaget på stiftende møde den 10. november 2013 og er underskrevet af samtlige deltagere i personkredsen.

1 Kommentar

Indkaldelse til årets generalforsamling - Spiritismen Danmark · 24. september 2019 kl. 17:46

[…] -vedtægter […]

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.